آدرس :  تهرانسر - بلوار لاله - خیابان قباد شمالی - کوچه فنی حرفه ای امید - پلاک 3

تلفن های مرکز :

44588150 - 44588149
44588160 - 44588169
44588168

 داخلی های مورد نظر :

آموزش : 111- 112-113-115

امور فارغ التحصیلان : 114

امور مالی و اداری : 105-106

دبیرخانه :107

مدیریت آموزش :103

حوزه ریاست :104

 ساعت اداری، پاسخگویی و مراجعات دانشجو جهت امور آموزش و مالی
روزهای یکشنبه تا چهارشنبه سا عت 8:00 ا لی 15:15 و روز
پنج شنبه از ساعت  8:00 الی 14:15 می باشد .
وقت نماز و استراحت کارکنان :   12:45 الی 13:30