• جناب آقای مهندس حسین گودرزی مدیر گروه رشته کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکی
  • جناب آقای مهندس اعتمادی مدیر گروه رشته مدیرت کسب و کار
  • سرکار خانم مهندس سراجی مدیر گروه رشته لجستیک و زنجیره تامین خودرو
  • آقای قنبری مدیرگروه رشته مهندسی فناوری کنترل آلایند  
  • سرکار خانم مهندس احمدزاده مدیر گروه رشته بازاریابی و مدیریت تبلیغات تجاری
  • سرکار خانم وصالی مدیر گروه زبانهای خارجه