انتخاب واحد

جدول زمانبندی

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیم سال دوم سال تحصیلی 94 ساعت مراجعه 8 الی 16
 
مقطع نیم سال ورود تاریخ انتخاب واحد حذف و اضافه
کاردانی 92-93-2 و ماقبل 94/11/03 94/12/01
کاردانی 93-94-1 94/11/04 94/12/02
کاردانی 93-94-2 94/11/06,07 94/12/03
کاردانی 94-95-1 94/11/11,12 94/12/04
کارشناسی 92-93-2 و ماقبل 94/11/03 94/12/01
کارشناسی 93-94-1 94/11/05 94/12/02
کارشناسی 93-94-2 94/11/08,10 94/12/03
کارشناسی 94-95-1 94/11/13,14 94/12/04
 
دانشجویان پیش از حضور در مرکز جهت انتخاب واحد می بایست فرم انتخاب واحد را از سایت دریافت کرده
و از برنامه انتخاب واحدها فرم را تکمیل کرده و به آموزش دانشگاه در روز مقرر تحویل دهند

دروس ارائه شده بهمن ماه 94

شرح خبر

فایل مربوطه تاریخ اعلام
کارشناسی محیط زیست دریافت فایل 1394/10/29
کارشناسی تبلیغات - مرکز پگاه دریافت فایل 1394/10/28
کارشناسی تبلیغات - مهرکام پارس دریافت فایل 1394/10/28
کاردانی بازاریابی دریافت فایل 1394/10/28
کاردانی انبارداری دریافت فایل 1394/10/28
کاردانی لجستیک دریافت فایل 1394/10/28
کاردانی کنترل کیفی دریافت فایل 1394/10/28
کارشناسی لجستیک دریافت فایل 1394/10/28
کاردانی حسایداری دریافت فایل 1394/10/27
کارشناسی حسایداری دریافت فایل 1394/10/27
کارشناسی نقشه کشی دریافت فایل 1394/10/27